ANBI Stichting Cultureel Erfgoed

De stichting tot behoud van cultureel erfgoed Ottersum staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 12058571 en heeft als RISN/fiscaal nummer 8168.39.578.

De stichting is gevestigd op Steffenberg 14, 6595 BJ Ottersum.

Doelstelling van de stichting is:
a. het in stand houden en onderhouden van voor de gemeenschap van Ottersum waardevolle instrumenten, kunstwerken en gebouwen;
b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. (artikel 2 van de stichtingsstatuten)

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Frans Meeuws, voorzitter
Gerry de Ruyter, secretaris
Joke Liebrand-ten Haaf, penningmeester

Bert Paquay, lid
Geert Pubben, lid
André Vermeulen, lid

Alle leden van het bestuur doen hun werkzaamheden zonder enige vorm van honorering. Alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten gemaakt t.b.v. de concretisering van jaarprogramma-activiteiten kunnen worden vergoed.

Binnen de stichting zijn enkele werkgroepen actief:

  • Orgelcomité; organiseert jaarlijks orgelconcerten in de parochiekerk van Ottersum. Het orgelcomité organiseert dit in samenwerking met de stichting Gregorius van Dijk, orgelkring in het Land van Cuijk en Noord Limburg.
  • Werkgroep kerkarchief; brengt het eeuwenoude parochiearchief in kaart en digitaliseert e.e.a. voor publicatie c.a.
  • Werkgroep Norbertus; werkt samen met enkele vrijwilligers van organisaties met een vergelijkbare doelstelling aan publicaties e.d. om de bekendheid van de H. Norbertus van Gennep/Xanten geboren op het Genneperhuys rond 1080 in onze regio te vergroten.
  • Werkgroep historische avond; organiseert jaarlijks een historische avond in het dorp waarin een of meer onderwerpen/thema’s uit de historie van Ottersum worden behandeld.
  • Werkgroep Open Monumentendagen; organiseert jaarlijks een activiteit in een van de rijksmonumenten binnen Ottersum op de landelijke open monumentendagen.

De stichting werkt op het gebied van cultuurhistorie nauw samen met de werkgroep Leuk van de Stichting Dorps Ambitie Groep (DAG) Ottersum.

De stichting participeert in de stichting Federatief Platform Maas en Niers in Gennep.
Onderstaande documenten zijn geplaatst om te voldoen aan de criteria om te kunnen worden aangemerkt als ANBI-stichting.

jaarverslag 2017

beleidsplan 2018

Cultureel Erfgoed Rekening 2015
Financieel verslag 2016 goedgekeurd
financieel Jaarrekening 2017 stg cultuurbehoud Ottersum